ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor gebruik en verkoop van de website https://www.lagileppetrophy.be/

Het doel van deze algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden (hierna "AV") is het vastleggen van de voorwaarden die van toepassing zijn op de online verkoop die op de website wordt aangeboden.https://www.lagileppetrophy.be/en het gebruik van deze site gepubliceerd door de vereniging zonder winstoogmerk SPORT & TOURISM PROMOTION, ingeschreven bij de ECB onder nummer 0638.916.135, met zetel te 5000 NAMUR, Avenue de la Plante, 54-55, Box 13 (hierna "S&TP").

De contactgegevens van S&TP zijn als volgt

Email : info@lagileppetrophy.be

Post: Avenue de la Plante, 54-55, Box 13, 5000 NAMUR

 

Artikel 1. Definities

 

Zoals hierin gebruikt, hebben termen en uitdrukkingen met een hoofdletter de hieronder vermelde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt:

 • Evènement: désigne tout épreuve organisée par S&TP (Joggings 7,5km et 15km, XTERRA Ardennes Long Distance, XTERRA Ardennes Full Distance, XTERRA Ardennes Sprint Distance, Triathlon Découverte, Triathlon Découverte Handisport, Triathlon Découverte Handisport Relais, Triathlon Olympique, Triathlon Kids, Triathlon Mini Mini).
 • Registratie: betekent de online registratie van een Klant via de Site. De Registratie wordt gevalideerd door de ontvangst van de bevestigingsmail.
 • Klant: Elke natuurlijke of rechtspersoon die een inschrijvingsaanvraag voor een evenement heeft ingevuld en ingediend en deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud heeft aanvaard.
 • Site: verwijst naar de website die toegankelijk is vanaf het adreshttps://www.lagileppetrophy.be/of een andere URL die S&TP kan vervangen.
 • Gebruiker: elke persoon die de Site gebruikt, ongeacht of hij een Klant is of niet.

 

Artikel 2. W&T-activiteit

S&TP wil de sport bevorderen door sportevenementen en opleidingen in België en in het buitenland te organiseren. Zij besteedt bijzondere aandacht aan de opvolging en opleiding van sporters.

 

Artikel 3. Toepassingsgebied van de GCVU

 

3.1. Het doel van deze GCUV is (i) de voorwaarden te bepalen waaronder gebruikers toegang kunnen krijgen tot de site en zich kunnen inschrijven voor evenementen, (ii) de relatie tussen gebruikers, klanten en S&TP te beheren.

3.2. De CGUV zijn van toepassing op de Gebruikers van de Site, ongeacht of zij Klanten zijn of niet. Als uitdrukking van bijzondere en essentiële bepalingen voor S&TP prevaleren de CGUV boven alle andere algemene voorwaarden, die de Klant aanvaardt.

3.3. Klanten die zich op de Site registreren zijn natuurlijke personen die handelingsbekwaam of vertegenwoordigd zijn. Klanten kunnen ook rechtsgeldig vertegenwoordigde rechtspersonen zijn.

De klant verklaart en garandeert dat hij/zij de rechtsbevoegdheid alsmede de noodzakelijke rechten, bevoegdheden, titels en machtigingen heeft om zich op de site te registreren en met S&TP een overeenkomst te sluiten.

 

Artikel 4. Aanvaarding en wijziging van de GCUV

 

4.1. De Gebruiker verbindt zich ertoe de AGV zonder beperking of voorbehoud te respecteren, ongeacht of hij de Site raadpleegt of zich inschrijft voor een Evenement. De AGV worden vóór elke inschrijving ter aanvaarding aan de Gebruikers meegedeeld.

Voor gebruikers die niet geregistreerd zijn op de Site, zijn de AGV van toepassing voor elke raadpleging of navigatie op de Site.

De Gebruiker moet de huidige CGUV raadplegen vóór elk gebruik van de Site en verbindt zich ertoe deze regelmatig te raadplegen op het adreshttps://www.lagileppetrophy.be/.

Het surfen op de Site houdt in dat de Gebruiker de GCUV aanvaardt.

4.2. S&TP behoudt zich het recht voor de GCUV te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen teneinde rekening te houden met juridische, jurisprudentiële en technische ontwikkelingen.

4.2. S&TP behoudt zich het recht voor de GCUV te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen teneinde rekening te houden met juridische, jurisprudentiële en technische ontwikkelingen.

In geval van wijziging zijn de op de Klant van toepassing zijnde AGV die welke gelden op de datum van de Registratie.

Elke nieuwe inschrijving vereist de aanvaarding van de CGUV door de Klant, die deze erkent en aanvaardt.

4.3. Aanvaarding van deze CGUV impliceert aanvaarding van het Be3-sportreglement dat beschikbaar is op het volgende adreshttps://www.lagileppetrophy.be/of op www.lbftd.be. Dit zijn de basisregels voor alle wedstrijden van de Belgian Triathlon League (Be3), de Franstalige Belgian Triathlon and Duathlon League (LBFTD) en de Triatlon Vlaanderen (3VL).

 

Artikel 5. Voorgestelde evenementen

 

In overeenstemming met de eisen van Boek VI van het Wetboek van economisch recht presenteert S&TP op de Website een gedetailleerde beschrijving van de aangeboden Evenementen en de bijbehorende prijzen, zodat de Cliënt, alvorens zich in te schrijven, de essentiële kenmerken van de Evenementen kan kennen (beschrijving en locatie van het Evenement, wijze van inname van wedstrijdnummers, huur van wetsuits, optionele annuleringsverzekering, etc.). De Opdrachtgever verklaart dat hij/zij voorafgaand aan zijn/haar Inschrijving kennis heeft genomen van alle informatie over de Evenementen en de inhoud daarvan en deze van S&TP heeft verkregen. De Klant verklaart dat hij zelf verantwoordelijk is voor de keuze van het Evenement en de geschiktheid ervan voor zijn behoeften.

 

Artikel 6. Registratie

 

6.1. Registratie vereist dat de Klant op de knop "Registratie" klikt op de homepage van de Site.https://www.lagileppetrophy.be/S&TP geeft aan dat de Inschrijving door de Cliënt niet aan een derde kan worden overgedragen. Behalve in het geval van de bijzondere voorwaarden beschreven in artikel 10 van deze AVV, kan de Inschrijving voor een bepaald evenement niet worden overgedragen naar een later evenement.

De klant wordt verzocht het volgende registratieproces te volgen:

 • Keuze van het ras ;
 • Groep;
 • Snelle registratie;
 • Gegevensinvoer;
 • Validatie van gegevens ;
 • mand
 • Betaling;

Keuze van de wedstrijd. Na het klikken op de knop "inschrijving", wordt de Klant teruggebracht naar een pagina waarop hij/zij wordt uitgenodigd om het gewenste Evenement te selecteren in functie van de af te leggen afstand (6km en 9km Jogging, XTERRA Ardennes, XTERRA Ardennes Relay, 20km Trail, Discovery Triathlon, Handisport Discovery Triathlon, Handisport Relay Discovery Triathlon, Olympic Triathlon).

Keuze van de groep. Op een nieuwe pagina wordt de Klant geïnformeerd over het tijdschema en de prijs van elk beschikbaar Evenement (afhankelijk van de inschrijvingsperiode) en over de eventuele voorwaarden.

Snelle registratie of gegevensinvoer. De Klant die op een van de knoppen "Registreren!" klikt, wordt vervolgens doorverwezen naar een pagina die hem de mogelijkheid biedt verbinding te maken met zijn LIKE2SPORT-account indien hij een dergelijke account heeft, of de normale registratieprocedure te volgen door op de knop "Volgende" te klikken.

Invoer van gegevens. De Klant wordt verzocht de velden van het daartoe bestemde formulier in te vullen.

De verstrekte identificatie-elementen en gegevens zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De Klant verbindt zich ertoe zijn identificatiegegevens geheim te houden en deze, om welke reden dan ook, op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aan derden mee te delen.

S&TP is in geen geval aansprakelijk voor verlies of diefstal van de identificatie van de Klant of voor het frauduleuze gebruik daarvan. De Klant is als enige verantwoordelijk voor zijn gebruik van de Site en handelingen of verklaringen die via de Site worden gedaan, ongeacht of deze frauduleus zijn of niet. De Klant vrijwaart S&TP van elke claim in dit verband die is veroorzaakt door schuld of nalatigheid van de Klant.

De Klant wordt verzocht kennis te nemen van de AGV en het vakje met betrekking tot zijn aanvaarding aan te kruisen.

Validatie van de gegevens. De Klant wordt ook uitgenodigd om de ingevoerde gegevens, de totaalprijs en de ingevoerde Gebeurtenissen te controleren. De Klant kan vervolgens op de knop "Toevoegen aan mijn winkelmandje" klikken.

Winkelmandje. Op deze nieuwe pagina kan de klant een kortingscode invoeren, het overzicht van zijn winkelmandje bekijken en wijzigen. Hij wordt ook uitgenodigd om zijn factuurgegevens in te voeren.

Betaling. Door op de knop "Mijn bestelling betalen" te klikken, komt de klant op een pagina waar hij/zij een betalingsprovider kan selecteren.

De Klant garandeert S&TP dat hij bevoegd is de bankpas te gebruiken voor de betaling van zijn Inschrijving. S&TP is niet aansprakelijk in geval van frauduleus gebruik van de voor de betaling van de Opleiding gebruikte creditcard door de Klant indien zij daarvan niet op de hoogte is.

Een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de Registratie zal zo snel mogelijk naar de Klant op het opgegeven adres worden gestuurd. Deze ontvangstbevestiging bevat het nummer van de Registratie en de prijs ervan, de huidige AGV of een link ernaar.

6.2. Alle wijzigingen van de Inschrijving na bevestiging van de Inschrijving zijn onderworpen aan aanvaarding door S&TP.

6.3. De Registratie is definitief op de datum van ontvangst van de door de Klant gedane betaling. De Gebruiker of de Klant heeft kennis genomen van deze voorwaarden en aanvaardt ze.

 

Artikel 7. Financiële voorwaarden

 

7.1. De op de Site vermelde prijzen zijn aangegeven in euro, inclusief alle belastingen. Deze prijzen houden rekening met de BTW die van toepassing is op de dag van de Registratie. Het totale verschuldigde bedrag wordt vermeld op de bevestigingspagina van de Registratie.

7.2. Aan Klanten die geen licentie hebben van de Belgische Triathlon Bond (Be3), de Belgische Franstalige Triathlon en Duathlon Bond (LBFTD) of Triatlon Vlaanderen (3VL) wordt een bijkomende vergoeding aangerekend. De Klant kan deze bijkomende vergoeding niet terugbetaald krijgen indien hij tussen zijn inschrijving en de start van het Evenement zijn licentie van één van de bovengenoemde liga's heeft verkregen.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 

8.1. S&TP kan niet aansprakelijk worden gesteld, in het algemeen, in alle gevallen waarin de niet-uitvoering of de slechte uitvoering van haar verplichtingen zou voortvloeien uit een geval van overmacht of een toevallige gebeurtenis waarop zij geen invloed heeft.

8.2. De Gebruiker erkent dat hij de Site op eigen risico gebruikt. De Site wordt aan de Gebruiker verstrekt "zoals hij is". S&TP zal zich inspannen om de Site 24 uur per dag en zeven dagen per week toegankelijk te maken, behalve in het geval van gebeurtenissen buiten de controle van S&TP en onder voorbehoud van onderhoudsperiodes, eventuele storingen, technische gevaren in verband met de aard van het netwerk of daden van kwaadwillendheid of schade aan de hardware of software van S&TP.

S&TP kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een onderbreking van de gehele of gedeeltelijke Site, ongeacht de oorzaak, duur of frequentie van deze onderbreking, mits deze onderbreking niet aan S&TP kan worden toegeschreven.

8.3. S&TP is niet gebonden aan enige resultaatsverplichting en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onjuistheden of fouten in de programma's op haar site, noch voor de gevolgen die deze zouden kunnen hebben voor de Opdrachtgevers.

8.4. S&TP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten, omissies of onnauwkeurigheden die tijdens de Evenementen of in de in het kader van de Evenementen aan de Opdrachtgevers verstrekte documenten worden vermeld.

8.5. S&TP garandeert niet dat de voorgestelde Evenementen overeenstemmen met de behoeften van de Klant, die als enige verantwoordelijk is voor zijn keuze.

8.6. S&TP couvre sa propre responsabilité civile en tant qu’organisatrice de l’Evènement . S&TP n’est cependant pas responsable en cas de perte, de vol ou de casse des objets apportés à l’Evènement par les participants.

Het is de verantwoordelijkheid van de Cliënt om elk individueel pakket te onderschrijven dat hij nuttig acht om de risico's te dekken waaraan hij meent te zijn onderworpen (burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke schade, materiële schade, enz. S&TP preciseert dat zij geen enkel pakket voor rekening van de Cliënt onderschrijft. In het bijzonder vormt het bedrag dat aan de Cliënten die geen licentie hebben van de Belgische Triathlonbond wordt gevraagd bovenop de prijs, niet de tegenwaarde van een eventuele dekking van het annuleringspakket dat S&TP voor rekening van de Cliënt zou hebben afgesloten.

8.7. Indien de aansprakelijkheid van S&TP wordt vastgesteld, is deze beperkt tot een bedrag gelijk aan de prijs van het Evenement. Indien de aansprakelijkheid van S&TP wordt vastgesteld, is deze beperkt tot een bedrag gelijk aan de prijs van het Evenement zonder vergoeding van andere indirecte schade van financiële, commerciële of andere aard, zoals winstderving, reputatieverlies, besparingen of verwachte klanten.

 

Artikel 9. Annulering door de Klant

 

9.1. De organisatie van Evenementen door S&TP behelst de levering van diensten aan de Klant in verband met vrijetijdsactiviteiten op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode. Deze diensten vallen onder artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht dat voorziet in een uitzondering op het herroepingsrecht in geval van levering van dergelijke diensten. Derhalve erkent en aanvaardt de Klant dat hij geen herroepingsrecht kan uitoefenen na inschrijving voor de door S&TP georganiseerde Evenementen.

9.2 Voor bepaalde Evenementen kan de Klant echter uitsluitend op het moment van inschrijving een annuleringsverzekering afsluiten, tegen betaling van een toeslag. De Klant die een dergelijke verzekering heeft afgesloten heeft, wanneer deze wordt aangeboden, de mogelijkheid om in geval van annulering tot een bij de Inschrijving aangegeven datum het volledige bedrag van zijn inschrijving, verminderd met de prijs van de annuleringsverzekering, terugbetaald te krijgen.

9.3. Voor bepaalde Evenementen heeft de Klant de mogelijkheid een annuleringsverzekering af te sluiten tegen een hogere prijs. De Klant die een dergelijke verzekering heeft afgesloten heeft, wanneer deze wordt aangeboden, de mogelijkheid om in geval van annulering tot een bij de Inschrijving aangegeven datum het volledige bedrag van zijn inschrijving, verminderd met de prijs van de annuleringsverzekering, terugbetaald te krijgen.

 

Artikel 10. Annulering of wijziging van het programma van een Evenement door S&TP

 

10.1. Het ontbreken van voldoende inschrijvingen voor een Evenement vormt voor S&TP een geval van overmacht waardoor S&TP een nieuwe datum voor het Evenement kan vaststellen zonder de onvoorzienbaarheid en onweerstaanbaarheid van de omstandigheden of de onmogelijkheid voor S&TP om haar verplichtingen na te komen, te hoeven aantonen. Aangezien deze gebeurtenissen buiten S&TP liggen, kan S&TP niet aansprakelijk worden gesteld.

10.2. In geval van annulering van een Evenement, behoudens de in punt 10.4 genoemde uitzonderingen, heeft de Klant de mogelijkheid te kiezen voor een ander Evenement volgens de bestaande beschikbaarheid. Indien geen voorstel voor een alternatief Evenement geschikt is voor de Klant, krijgt de Klant de reeds aan S&TP betaalde bedragen volledig terugbetaald.

10.3 In geval van wijziging van de data van een Evenement heeft de Klant het recht de reservering te annuleren en restitutie te verkrijgen, mits dit verzoek schriftelijk aan S&TP wordt medegedeeld binnen 14 werkdagen na de datum waarop de Klant van de datumwijziging in kennis is gesteld.

Indien de Klant niet binnen deze termijn reageert, wordt de inschrijving als bevestigd beschouwd voor de nieuwe data.

10.4. Onverminderd door de bevoegde autoriteiten vast te stellen bijzondere regelingen, worden de dreiging van en het optreden tegen het Covid-19 virus alsmede de dreiging van en het optreden tegen andere epidemieën, alsmede alle gevallen van overmacht, stakingen, uitsluitingen, oproer, mobilisatie, slecht weer, tekorten aan materiaal of transportmiddelen, brand, enz, worden voor de toepassing hiervan automatisch beschouwd als overmacht die de annulering van een Evenement rechtvaardigt zonder dat S&TP de onvoorzienbaarheid, de onvoorspelbaarheid of de onvoorzienbaarheid van de gebeurtenis hoeft aan te tonen. Hetzelfde geldt voor de annulering van het Evenement als gevolg van de gebruikelijke symptomen van het Covid-19 virus die bij een Cliënt worden geconstateerd. Aangezien deze gebeurtenissen buiten S&TP liggen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld. Indien deze gebeurtenissen overmacht vormen, is S&TP niet verplicht tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijfgeld.

 

Artikel 11. Beëindiging

 

11.1. S&TP en de Opdrachtgever behouden zich het recht voor op elk moment de contractuele betrekkingen te beëindigen in geval van niet-nakoming door de andere partij van een van haar verplichtingen uit hoofde van deze AVUV, onverminderd de eventuele schadevergoeding die van de nalatige partij zou kunnen worden gevorderd.

11.2. De beëindiging van de contractuele relatie in geval van fout van de Klant leidt tot de onmiddellijke betaling van de nog verschuldigde bedragen.

 

Artikel 12. Praktisch verloop van het evenement

 

12.1. Als algemene regel geldt dat de Klant ten tijde van het Evenement ten minste 18 jaar oud moet zijn. Bij wijze van uitzondering zijn sommige Evenementen toegankelijk voor Klanten vanaf 16 jaar.

12.2. De nummerbroeken kunnen alleen persoonlijk door de Klant worden afgehaald op vertoon van een identiteitsbewijs en een door een wettelijke vertegenwoordiger ondertekende ouderlijke toestemming indien de Klant minderjarig is, alsmede zijn triatlonlicentie of een medisch attest dat minder dan 6 maanden voor het Evenement is gedateerd. Het medisch attest moet vermelden dat de Klant geschikt is om aan een triatlon deel te nemen.

Als algemene regel geldt dat deelname aan een sportevenement een goede gezondheid vereist. S&TP adviseert een preventief sportmedisch onderzoek door een erkend sportarts voorafgaand aan deelname aan een sportevenement.

Het startnummer moet tijdens het evenement te allen tijde zichtbaar zijn.

Tijdens het evenement is de Wegcode van toepassing, behalve op bevel van de marshals en de politiediensten. De Klant moet ook het reglement van de Belgische Franstalige Triatlon en Duatlon Liga respecteren dat beschikbaar is op de websitehttps://www.lagileppetrophy.be/ .

12.3. S&TP behoudt zich het recht voor om de Klant die zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden of die een gevaar vormt voor zichzelf of voor derden uit te sluiten van het Evenement. In dit geval zal S&TP het inschrijfgeld niet terugbetalen, hetgeen de Klant erkent en aanvaardt.

12.4. Wanneer verschillende praktische regelingen worden opgelegd aan Klanten met en zonder licentie (kleur van de cap, uitgestelde start, enz.), wordt alleen rekening gehouden met de status van de Klant op het moment van inschrijving. De Klant kan niet beweren dat hij tussen zijn inschrijving en de start van het Evenement zijn licentie heeft verkregen om van categorie te veranderen.

 

Artikel 13. Gebruik van de site

 

13.1. De Gebruiker verbindt zich ertoe bij het gebruik van de Site de geldende wetgeving na te leven en met name geen discriminerende, racistische, xenofobe of antisemitische opmerkingen te maken, noch beledigingen of andere gewelddadige of pornografische opmerkingen, noch inhoud te publiceren die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden.

Het is de Gebruiker tevens verboden de Site te gebruiken voor promotionele doeleinden.

De Gebruiker verbindt zich ertoe niet te proberen de werking van de Site of S&TP te ondermijnen.

 

13.2 S&TP is niet aansprakelijk voor incompatibiliteit, storingen of andere technische problemen tussen het gebruik van de Site en de computerapparatuur van de Gebruiker, behoudens in geval van een aan S&TP toe te rekenen fout.

De Gebruiker dient zijn computerapparatuur te beschermen tegen elk risico van besmetting door virussen, pogingen tot inbraak, enz.

13.3. De Gebruiker verbindt zich ertoe ware, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over zijn identiteit te verstrekken.

 

Artikel 14: Intellectuele-eigendomsrechten

 

14.1. De Site, alle elementen op de Site en de in het kader van de Evenementen aan de Cliënten verstrekte documenten zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten (waaronder met name alle auteursrechten, rechten op octrooien, merken, tekeningen en modellen, databanken, domeinnamen en alle andere bestaande of toekomstige intellectuele eigendomsrechten, Belgische en internationale) en behoren toe aan S&TP of aan derden die haar gemachtigd hebben deze te exploiteren.

Het gebruik van de Site of van de documenten die in het kader van de Evenementen aan de Klanten worden verstrekt, verleent de Klant geen enkel intellectueel eigendomsrecht daarop.

14.2. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van de website van S&TP of van de in het kader van de Evenementen aan de Opdrachtgevers verstrekte documenten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van S&TP vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van laatstgenoemde en/of van de derde licentiegever en kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

 

 

Artikel 15: Persoonsgegevens

 

15.1 S&TP respecteert de privacy en gegevens van de Klanten. S&TP verplicht zich ertoe dat de verzamelde informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Bij het gebruik van de Site zullen de gebruikers waarschijnlijk een aantal persoonlijke gegevens over zichzelf meedelen (naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, enz.).

De verstrekte persoonsgegevens zijn met name noodzakelijk voor de toegang tot de inschrijvingsformulieren, de validatie en de betaling ervan, voor het beheer en de follow-up van de inschrijvingen door S&TP en om te voldoen aan de verzoeken van de Klanten, alsmede om hun identificatie en hun navigatie op de site te vergemakkelijken en voor statistische doeleinden. De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor prospectie.

De toegang tot persoonsgegevens is strikt beperkt tot het personeel van S&TP dat uit hoofde van zijn functie bevoegd is deze te verwerken.

De Klant wordt geïnformeerd dat in geval van wettelijke of gerechtelijke verplichting daartoe, S&TP verplicht kan worden zijn persoonsgegevens door te geven.

De bij de inschrijving voor een Evenement verzamelde gegevens worden bewaard tot de verwijdering ervan, die wordt overgelaten aan het initiatief van de Klant, tenzij :

 • een langere bewaartermijn is toegestaan of vereist door een wettelijke of reglementaire bepaling;
 • de Klant, onder de hierna vermelde voorwaarden, een van de rechten heeft uitgeoefend die hem door de wet worden toegekend.

Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen beschikt de Klant over een recht van toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van zijn gegevens of beperking van de verwerking. Hij kan zich ook, om legitieme redenen, verzetten tegen de verwerking van de hem betreffende gegevens.

De Klant kan dus eisen dat hem betreffende persoonsgegevens die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn, worden gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. De persoonsgegevens van de Klant worden ook gewist wanneer de Klant zijn toestemming voor het verzamelen en verwerken van zijn persoonsgegevens uitdrukkelijk intrekt, met inachtneming van de wettelijke verplichtingen van S&TP. De Klant kan ook, in het kader van het recht op overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens, zijn persoonsgegevens opvragen voor eigen gebruik, of verzoeken dat deze worden overgedragen aan een derde, indien dit technisch mogelijk is. Elke Klant kan ook, op legitieme gronden, bezwaar maken tegen de verwerking van zijn of haar gegevens en verzoeken dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Om deze rechten uit te oefenen, moet de Klant een schriftelijk verzoek sturen naar S&TP met vermelding van zijn naam en voornaam. S&TP kan de Klant vragen zijn identiteit te bewijzen door bij zijn verzoek alle benodigde documenten te voegen, in het bijzonder een kopie van zijn identiteitskaart of paspoort.

Klanten hebben ook een klachtrecht, dat zij kunnen uitoefenen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit.

S&TP zal de haar ter beschikking staande middelen gebruiken om zo spoedig mogelijk over te gaan tot de verwerking van verzoeken betreffende de persoonsgegevens van Klanten.

In geval van inbreuk op de beveiliging of verlies van persoonsgegevens van Klanten, zal S&TP hen per e-mail informeren overeenkomstig de geldende wettelijke voorwaarden. Zij zal binnen de grenzen van haar menselijke, materiële en financiële middelen alle nodige maatregelen nemen om de inbreuk te verhelpen en de veiligheid van de gegevens te waarborgen.

15.2. Gegevens kunnen ook worden verzameld via cookies.

Tijdens elk bezoek van de Gebruiker aan de Site verzamelt S&TP namelijk informatie over zijn verbinding en navigatie.

Cookies zijn een automatisch traceerproces dat informatie over de navigatie op de Site registreert en informatie opslaat die tijdens bezoeken aan de Site wordt ingevoerd om het registratieproces en het gebruik van de Site te vergemakkelijken.

De Gebruiker kan zich verzetten tegen de uitvoering ervan en/of ze verwijderen volgens de op zijn browser aangegeven procedure.

Een cookie heeft een beperkte geldigheidsduur van maximaal dertien (13) maanden. Het wordt opgeslagen en bewaard op de terminal van de Gebruiker in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en onder voorbehoud van de door de Gebruiker kenbaar gemaakte keuzes, die hij of zij op elk moment kan wijzigen.

Cookies hebben verschillende functies, zoals het vergemakkelijken van het gebruik van de Site, het onthouden van de keuzes van de Gebruiker, de goederen en diensten die hij wenst te kopen en het aanbieden van relevante reclame-inhoud aan de Gebruiker.

S&TP verzamelt de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker voor het gebruik van cookies.

De door S&TP geplaatste cookies geven haar met name toegang tot informatie aan de hand waarvan zij de navigatiestatistieken van de Gebruiker kan vaststellen.

 

Artikel 16. Recht op afbeelding van de deelnemers

 

Foto's gemaakt tijdens het evenement worden beschouwd als vrij te gebruiken door S&TP voor haar communicatiemiddelen: websites, sociale netwerken, etc.

Het gebruik van deze beelden dient uitsluitend ter illustratie van de projecten en activiteiten van S&TP.

De Klant heeft echter de mogelijkheid zich tegen dit gebruik te verzetten.

S&TP verzoekt de Opdrachtgever die deze keuze heeft gemaakt, S&TP te informeren vanaf de eerste dag van het Evenement, zodat de foto's op geen enkel medium worden gepubliceerd.

 

Artikel 17. Diverse bepalingen

 

17.1. Er mag geen wijziging van deze AVU plaatsvinden tenzij deze is overeengekomen, geautoriseerd en ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van S&TP en een dergelijke wijziging de uitdrukkelijke vermelding bevat dat zij bestaat uit een aanpassing van deze AVU.

17.2. Indien één of meer bepalingen van deze AVU ongeldig worden geacht of als zodanig worden verklaard op grond van een wet, een voorschrift of na een definitieve uitspraak van een bevoegde rechter, behouden de overige bepalingen al hun kracht en strekking. S&TP en de Opdrachtgever zullen echter verplicht zijn te onderhandelen en één of meer bepalingen overeen te komen die de ongeldig verklaarde bepalingen dekken.

17.3. Het feit dat een der partijen van de andere partij geen schending van een van de in de GTCU genoemde verplichtingen vordert, mag in de toekomst niet worden uitgelegd als een afstand van de betrokken verplichting of een afstand van het recht om een dergelijke niet-nakoming of schending te vorderen.

17.4. Het feit dat een van de partijen geen gebruik maakt van een bepaling van deze AVVU houdt geenszins in dat zij afziet van het voordeel van die bepaling.

 

Artikel 18. Bevoegdheid en toepasselijk recht

 

18.1. De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze AV zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

18.2. In geval van een geschil met betrekking tot een registratie dient de Klant eerst contact op te nemen met S&TP teneinde een minnelijke oplossing te vinden.

Bij gebrek aan een minnelijke oplossing en ongeacht de oorsprong van het conflict worden geschillen met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van deze AV voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant of aan de bevoegde rechtbank overeenkomstig artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek indien de Klant een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht.

Voor alle duidelijkheid wordt bepaald dat de termijnen voor het instellen van een rechtsvordering niet worden gestuit gedurende de periode waarin naar een minnelijke schikking wordt gestreefd of om bemiddeling wordt verzocht.

 

***