ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden voor de website www.lagileppetrophy.be

Het doel van deze Algemene Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden (hierna "AV" genoemd) is het definiëren van de voorwaarden die van toepassing zijn op online verkopen die worden aangeboden op de website https://www.lagileppetrophy.be/ en het gebruik van deze site gepubliceerd door de vereniging zonder winstoogmerk SPORT & TOURISM PROMOTION, ingeschreven bij de BCE onder nummer 0638.916.135, met maatschappelijke zetel te 5000 NAMUR, Avenue de la Plante, 54-55, Boîte 13 (hierna "S&TP").

De contactgegevens van S&TP zijn als volgt :

Email : info@lagileppetrophy.be

Adres: Avenue de la Plante, 54-55, Box 13, 5000 NAMUR

In deze voorwaarden hebben woorden en uitdrukkingen aangeduid met een hoofdletter de hieronder beschreven betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt:

 • Evenement: verwijst naar elk evenement georganiseerd door S&TP (7,5 km en 15 km joggen, XTERRA Ardennes Long Distance, XTERRA Ardennes Full Distance, XTERRA Ardennes Sprint Distance, Discovery Triathlon, Discovery Handisport Triathlon, Discovery Handisport Relay Triathlon, Olympic Triathlon, Kids Triathlon, Mini Mini Triathlon).
 • Registratie: betekent de online registratie van een Klant via de Site. De registratie wordt gevalideerd door ontvangst van de bevestigingsmail.
 • Klant : Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een registratieverzoek voor een Evenement heeft ingevuld en verzonden en deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud heeft geaccepteerd.
 • Website: verwijst naar de website die toegankelijk is vanaf het adres https://www.lagileppetrophy.be/ of een andere URL die S&TP kan vervangen.
 • Gebruiker: betekent elke persoon die de Site gebruikt, ongeacht of deze persoon een Klant is of niet.


Het doel van S&TP is het promoten van sport door het organiseren van sportevenementen en cursussen in België en in het buitenland. Het besteedt bijzondere aandacht aan de opvolging en opleiding van atleten. 

3.1. Het doel van deze AVUV is (i) het definiëren van de voorwaarden waaronder Gebruikers toegang hebben tot de Site en zich kunnen registreren voor Evenementen, (ii) het beheren van de relatie tussen Gebruikers, Opdrachtgevers en S&TP.

3.2. De AGV zijn van toepassing op Gebruikers van de Site, ongeacht of zij Klant zijn of niet. Als uitdrukking van bijzondere en essentiële bepalingen voor S&TP prevaleren de CGUV boven alle andere algemene voorwaarden die de Klant aanvaardt.

3.3. Klanten die zich registreren op de Site zijn natuurlijke personen die wettelijk bekwaam of vertegenwoordigd zijn. Klanten kunnen ook rechtsgeldig vertegenwoordigde rechtspersonen zijn.

De Opdrachtgever verklaart en garandeert dat hij beschikt over de rechtsbevoegdheid alsmede de rechten, bevoegdheden, titels en autorisaties die nodig zijn om zich te registreren op de Site en om een overeenkomst aan te gaan met S&TP.


4.1. Gebruikers verbinden zich ertoe de AGV na te leven, zonder beperking of voorbehoud, of ze nu de Site raadplegen of zich inschrijven voor een Evenement. De AGV worden vóór elke registratie ter aanvaarding aan de Gebruikers meegedeeld.

Voor gebruikers die niet geregistreerd zijn op de Site, zijn de AGV van toepassing op elke raadpleging van of browsen op de Site.

De Gebruiker moet deze AGV raadplegen alvorens de Site te gebruiken en verbindt zich ertoe deze regelmatig te raadplegen op het volgende adres https://www.lagileppetrophy.be/.

Het surfen op de Site impliceert de aanvaarding van de CGUV door de Gebruiker.

4.2. S&TP behoudt zich het recht voor om de GCUV te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen teneinde rekening te houden met juridische, jurisprudentiële en technische ontwikkelingen.

S&TP zal de Opdrachtgever op enigerlei wijze informeren.

In geval van wijziging zijn de CGUV die van toepassing zijn op de Klant de CGUV die gelden op de datum van Registratie.

Elke nieuwe registratie vereist acceptatie van de GCUV door de Klant, hetgeen hij erkent en aanvaardt.

4.3. Aanvaarding van deze AGV houdt aanvaarding in van het Be3 sportreglement dat beschikbaar is op het volgende adres https://www.lagileppetrophy.be/ of op www.lbftd.be. Het is het basisreglement voor alle wedstrijden van de Belgische Triatlonliga (Be3), de Ligue Belge Francophone de Triathlon et Duathlon (LBFTD) en Triatlon Vlaanderen (3VL).


In overeenstemming met de eisen van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht, presenteert S&TP op de Site een gedetailleerde beschrijving van de aangeboden Evenementen en de bijbehorende prijzen, zodat de Klant, voordat hij/zij zich inschrijft, de essentiële kenmerken van de Evenementen kan kennen (beschrijving en locatie van het Evenement, het ophalen van startnummers, huur wetsuit, optioneel annuleringspakket, etc.). De Klant verklaart dat hij/zij hiervan op de hoogte is en voorafgaand aan zijn/haar Inschrijving alle informatie over de Evenement en de inhoud daarvan heeft verkregen van S&TP. De Klant verklaart dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor de keuze van het Evenement en de geschiktheid daarvan voor zijn/haar behoeften.


6.1. Om zich te registreren moet de Klant klikken op de knop "Registratie" op de startpagina van de Site. https://www.lagileppetrophy.be/ S&TP geeft aan dat de Inschrijving door de Klant niet kan worden overgedragen aan een derde. Behoudens de specifieke voorwaarden beschreven in artikel 10 van deze AVVE, kan de Registratie voor een bepaald Evenement niet worden meegenomen naar een volgend Evenement.

De Klant wordt uitgenodigd om het volgende registratieproces te voltooien :

 • Keuze van ras ;
 • Groep ;
 • Snelle registratie ;
 • Gegevensinvoer ;
 • Validatie van gegevens ;
 • Mand ;
 • Betalingsgegevens ;

Keuze van ras. Nadat de Klant op de knop "inschrijven" heeft geklikt, komt hij op een pagina terecht waar hij het gewenste Evenement kan selecteren op basis van de af te leggen afstand (6 km en 9 km Jogging, XTERRA Ardennes, XTERRA Ardennes Relay, 20 km Trail, Discovery Triathlon, Handisport Discovery Triathlon, Handisport Relay Discovery Triathlon, Olympic Triathlon).

Keuze van de groep. Op een nieuwe pagina wordt de Klant geïnformeerd over het tijdstip en de prijs van elk beschikbaar Evenement (afhankelijk van de registratieperiode) en eventuele voorwaarden.

Snelle registratie of gegevensinvoer. De Klant die op een van de knoppen "Registreren!" klikt, wordt vervolgens doorgeleid naar een pagina die hem de mogelijkheid biedt om verbinding te maken met zijn LIKE2SPORT-account als hij zo'n account heeft, of om de normale registratieprocedure te volgen door op de knop "Volgende" te klikken.

Gegevensinvoer. De Klant wordt verzocht de velden in te vullen die op het daartoe bestemde formulier worden aangegeven.

De verstrekte identificatiegegevens en gegevens zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De Klant verbindt zich ertoe zijn identificatiegegevens geheim te houden en deze niet, om welke reden dan ook, op welke manier of in welke vorm dan ook, aan derden bekend te maken.

S&TP kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies of de diefstal van de identificatiegegevens van de Klant of het frauduleuze gebruik ervan. De Klant is als enige verantwoordelijk voor zijn gebruik van de Site en handelingen of verklaringen die via de Site worden gedaan, of deze nu frauduleus zijn of niet. De Klant vrijwaart S&TP van elke claim in dit opzicht die veroorzaakt zou zijn door een fout of nalatigheid van zijn kant.

De Klant wordt uitgenodigd om de AGV te lezen en het vakje voor aanvaarding aan te kruisen.

Validatie van gegevens. De Klant wordt ook uitgenodigd om de ingevoerde informatie, de totaalprijs en de ingevoerde Gebeurtenissen te controleren. De Klant kan vervolgens op de knop "Toevoegen aan winkelmandje" klikken.

Mand. Op deze nieuwe pagina kunnen klanten een kortingscode invoeren, het overzicht van hun winkelmandje bekijken en hun winkelmandje wijzigen. Ze worden ook uitgenodigd om hun factuurgegevens in te voeren.

Betaling. Door op de knop "Mijn bestelling betalen" te klikken, gaan klanten naar een pagina waar ze een betalingsprovider kunnen selecteren.

De Opdrachtgever staat er jegens S&TP voor in dat hij bevoegd is de bankpas te gebruiken voor de betaling van zijn Inschrijving. S&TP is niet aansprakelijk in geval van frauduleus gebruik van de door de Opdrachtgever gebruikte bankpas voor de betaling van de Opleiding buiten medeweten van de Opdrachtgever.

Er wordt zo spoedig mogelijk een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de Registratie naar de Klant op het aangegeven adres verzonden. Deze ontvangstbevestiging bevat het Abonnementsnummer en de prijs daarvan, deze GCUV of een link daarnaar.

6.2. Elke wijziging van de Registratie na bevestiging is onderhevig aan acceptatie door S&TP.

6.3. De registratie is definitief op de datum van ontvangst van de betaling door de Klant. De Gebruiker of Klant is op de hoogte van deze voorwaarden en accepteert deze.


7.1. De prijzen die op de Site worden weergegeven zijn in euro's, inclusief alle belastingen. Deze prijzen zijn inclusief de btw die van toepassing is op de dag van Registratie. Het totaal verschuldigde bedrag wordt vermeld op de bevestigingspagina van de Registratie.

7.2. Een bijkomende vergoeding wordt aangerekend aan Klanten die geen licentie hebben van de Belgische Triatlonliga (Be3), de Ligue Belge Francophone de Triathlon et Duathlon (LBFTD) of Triatlon Vlaanderen (3VL). De Klant kan geen terugbetaling van deze extra bijdrage bekomen indien hij/zij tussen zijn/haar inschrijving en de start van het Evenement zijn/haar licentie heeft behaald bij één van de hierboven vermelde liga's.


8.1. S&TP kan niet verantwoordelijk worden gehouden, in het algemeen, in alle gevallen waarin de niet-nakoming of slechte nakoming van haar verplichtingen het gevolg is van een geval van overmacht of een toevallige gebeurtenis buiten haar macht.

8.2. Gebruikers erkennen dat het gebruik van de Site op eigen risico is. De Site wordt geleverd aan de Gebruiker "zoals deze is". S&TP zal zich inspannen om de Site toegankelijk 24 uur per dag, zeven dagen per week, behalve in het geval van een gebeurtenis buiten de controle van S&TP en onder voorbehoud van onderhoud periodes, mogelijke storingen, technische gevaren in verband met de aard van het netwerk of kwaadwillige handelingen of enige schade aan de hardware of software van S&TP.

S&TP kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor een onderbreking van de gehele of een deel van de Site, ongeacht de oorzaak, duur of frequentie van deze onderbreking, mits deze onderbreking niet is toe te schrijven aan S&TP.

8.3. S&TP is niet gebonden aan enige resultaatsverplichting en kan met name niet verantwoordelijk worden gehouden voor omissies, onjuistheden of fouten in de programma's op haar site, noch voor de gevolgen die deze kunnen hebben voor Opdrachtgevers.

8.4. S&TP kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten, omissies of onnauwkeurigheden vermeld tijdens de Events of in de documenten gegeven aan Opdrachtgevers in het kader van de Events.

8.5. S&TP garandeert niet dat de aangeboden Evenementen overeenkomen met de behoeften van de Klant, die als enige verantwoordelijk is voor zijn keuze.

8.6. S&TP dekt haar eigen wettelijke aansprakelijkheid als organisator van het Evenement XXXXXXXX. S&TP is echter niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of breuk van voorwerpen die door deelnemers worden meegenomen naar het evenement.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om elk individueel pakket af te sluiten dat hij nuttig acht om de risico's te dekken waaraan hij meent te zijn blootgesteld (wettelijke aansprakelijkheid, lichamelijk letsel, materiële schade, etc.) door deel te nemen aan het Evenement. S&TP geeft aan geen enkel pakket te onderschrijven voor rekening van de Klant. In het bijzonder vormt het bedrag dat gevraagd wordt aan Klanten die geen licentie hebben van de Belgische Triatlon Federatie bovenop de prijs niet de tegenwaarde van een eventuele dekking van een annulatiepakket dat S&TP zou hebben onderschreven voor rekening van de Klant.

8.7. Indien de aansprakelijkheid van S&TP wordt vastgesteld, is deze beperkt tot een bedrag gelijk aan de prijs van het Evenement zonder enige vergoeding voor andere indirecte schade van financiële, commerciële of andere aard, zoals winstderving, reputatieschade, besparingen of verwachte klandizie.9.1. De organisatie van Evenementen door S&TP behelst de levering aan de Klant van diensten met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode. Deze diensten vallen onder artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht, dat voorziet in een uitzondering op het herroepingsrecht in geval van levering van dergelijke diensten. Daarom erkent en aanvaardt de Klant dat hij/zij geen herroepingsrecht kan uitoefenen na inschrijving voor de Evenementen georganiseerd door S&TP.

 9.2. Voor bepaalde Evenementen heeft de Klant echter de mogelijkheid om alleen op het moment van inschrijving in te schrijven op een annuleringspakket, in ruil voor een hogere prijs. Klanten die hebben ingetekend op een dergelijk pakket, wanneer dit wordt aangeboden, hebben de mogelijkheid om het volledige bedrag van hun inschrijving terugbetaald te krijgen, verminderd met de prijs van het annuleringspakket, in geval van annulering tot een datum die is aangegeven op het moment van Registratie.

9.3. Voor bepaalde Evenementen heeft de Klant de mogelijkheid om in te schrijven op een annuleringspakket in ruil voor een hogere prijs. Klanten die hebben ingetekend op een dergelijk pakket, wanneer dit wordt aangeboden, hebben de mogelijkheid om het volledige bedrag van hun inschrijving, verminderd met de prijs van het annuleringspakket, terugbetaald te krijgen in geval van annulering tot een datum die is aangegeven op het moment van Registratie.


10.1. Het uitblijven van voldoende inschrijvingen voor een Evenement vormt voor S&TP een geval van overmacht waardoor S&TP een nieuwe datum voor het Evenement kan vaststellen zonder dat de onvoorzienbaarheid en onweerstaanbaarheid van de omstandigheden of de onmogelijkheid voor S&TP om haar verplichtingen na te komen hoeft te worden aangetoond. Aangezien deze gebeurtenissen buiten S&TP liggen, kan S&TP niet aansprakelijk worden gesteld.

10.2. In geval van annulering van een Evenement, behoudens de uitzonderingen genoemd in punt 10.4, heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid te kiezen voor een ander Evenement volgens de bestaande beschikbaarheid. Indien geen voorstel voor een alternatief Evenement acceptabel is voor de Klant, ontvangt deze de reeds aan S&TP betaalde bedragen volledig terug.

10.3. In het geval van een wijziging van de data van een Evenement heeft de Klant het recht om zijn inschrijving te annuleren en restitutie te verkrijgen mits dit verzoek binnen 14 werkdagen na de datum waarop de datumwijziging aan de Klant is medegedeeld schriftelijk aan S&TP kenbaar wordt gemaakt.

Als er binnen deze periode geen reactie van de Klant is, wordt de reservering als bevestigd beschouwd voor de nieuwe data.

10.4. Onverminderd de door de bevoegde autoriteiten vast te stellen bijzondere regelingen, worden de dreiging van het Covid-19 virus en het nemen van maatregelen daartegen, alsmede de dreiging van andere epidemieën en het nemen van maatregelen daartegen, alsmede alle gevallen van overmacht, stakingen, uitsluitingen, oproer, mobilisatie, slechte weersomstandigheden, gebrek aan materieel of vervoermiddelen, brand, etc., in de zin van dit artikel automatisch beschouwd als een geval van overmacht dat de annulering van een Evenement rechtvaardigt, zonder dat S&TP de onvoorzienbaarheid, onweerstaanbaarheid of onvermijdbaarheid van deze gebeurtenissen hoeft aan te tonen, worden voor de toepassing hiervan automatisch beschouwd als een geval van overmacht dat de annulering van een Evenement rechtvaardigt zonder dat S&TP de onvoorzienbaarheid, de onweerstaanbaarheid van de omstandigheden en de onmogelijkheid om haar verplichtingen na te komen hoeft aan te tonen. Hetzelfde geldt voor de annulering van het Evenement als gevolg van de gebruikelijke symptomen van het Covid-19 virus bij een Cliënt. Aangezien deze gebeurtenissen buiten S&TP liggen, kan S&TP niet aansprakelijk worden gesteld. In het geval van dergelijke gebeurtenissen die overmacht vormen, is S&TP niet verplicht tot gehele of gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld.


11.1. S&TP en de Opdrachtgever behouden zich het recht voor de contractuele relatie op ieder moment te beëindigen in geval van het niet nakomen door de andere partij van één van haar verplichtingen onder deze AVUV, onverminderd de schadevergoeding die van de nalatige partij kan worden gevorderd.

11.2. Beëindiging van de contractuele relatie in geval van schuld van de Klant leidt tot onmiddellijke betaling van alle nog verschuldigde bedragen.


12.1. Als algemene regel geldt dat Klanten ten minste 18 jaar oud moeten zijn op de datum van het Evenement. Bij wijze van uitzondering zijn bepaalde Evenement toegankelijk voor Klanten van 16 jaar en ouder.

12.2. Nummers kunnen alleen persoonlijk door de Klant worden afgehaald op vertoon van een identiteitsbewijs en een door een wettelijke vertegenwoordiger ondertekende ouderlijke toestemming als de Klant minderjarig is, evenals zijn/haar triatlonlicentie of een medisch attest dat minder dan 6 maanden voor het Evenement is gedateerd. Het medisch attest moet vermelden dat de Klant fit genoeg is om aan een triatlon deel te nemen.

Als algemene regel geldt dat deelname aan een sportevenement een goede gezondheid vereist. S&TP adviseert een preventief sportmedisch onderzoek door een erkende sportarts voordat je deelneemt aan een sportevenement.

Het startnummer moet tijdens het evenement altijd zichtbaar zijn.

Tijdens het Evenement is de Wegcode van toepassing, behalve op bevel van de marshals en politiediensten. De Klant moet ook het reglement van de Franstalige Belgische Triatlon en Duatlon Liga naleven, dat beschikbaar is op de website https://www.lagileppetrophy.be/ .

12.3. S&TP behoudt zich het recht voor om de Opdrachtgever die zich niet houdt aan de bepalingen van deze algemene voorwaarden of die een gevaar vormt voor zichzelf of voor derden, uit te sluiten van het Evenement. In dit geval zal S&TP het inschrijfgeld niet restitueren, hetgeen de Klant erkent en accepteert.

12.4. Waar verschillende praktische regelingen worden opgelegd aan Klanten met en zonder licentie (kleur van de cap, uitgestelde start, etc.), wordt alleen rekening gehouden met de status van de Klant op het moment van registratie. Klanten mogen niet beweren dat zij hun licentie hebben verkregen tussen hun registratie en de start van het Evenement om van categorie te veranderen.


13.1. De Gebruiker verbindt zich ertoe de geldende wetten na te leven bij het gebruik van de Site en in het bijzonder geen discriminerende, racistische, xenofobe of antisemitische opmerkingen te maken, noch beledigingen of andere gewelddadige of pornografische opmerkingen, noch inhoud te publiceren die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden.

De Gebruiker verbindt zich er ook toe de Site niet te gebruiken voor promotionele doeleinden.

De Gebruiker verbindt zich ertoe niet te proberen de werking van de Site of S&TP te ondermijnen.

 

13.2. S&TP kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor incompatibiliteit, storingen of andere technische problemen tussen het gebruik van de Site en de computerapparatuur van de Gebruiker, behalve in het geval van een fout die toe te schrijven is aan S&TP.

Gebruikers moeten hun computerapparatuur beschermen tegen elk risico van besmetting door virussen, pogingen tot inbraak, enz.

13.3. De Gebruiker verplicht zich tot het verstrekken van ware, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over zijn/haar identiteit.


14.1. De Site, alle elementen die zich op de Site bevinden en de documenten die aan Opdrachtgevers worden verstrekt in het kader van de Evenementen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten (waaronder met name alle auteursrechten, octrooirechten, merken, tekeningen en modellen, databanken, domeinnamen en alle andere bestaande of toekomstige intellectuele eigendomsrechten, Belgische en internationale) en behoren toe aan S&TP of aan derden die haar hebben gemachtigd deze te exploiteren.

Het gebruik van de Site of van de documenten die aan Klanten worden verstrekt als onderdeel van de Evenementen verleent de Klant geen intellectuele eigendomsrechten daarop.

14.2. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van de site van S&TP of van de documenten die in het kader van de Evenementen aan de Opdrachtgevers worden verstrekt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van S&TP, vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van laatstgenoemde en/of van de derde licentiegever en kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.


15.1. S&TP respecteert de privacy en gegevens van haar Cliënten. Zij verplicht zich ervoor te zorgen dat de verzamelde informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wanneer gebruikers de Site gebruiken, is het waarschijnlijk dat ze een aantal persoonlijke gegevens over zichzelf meedelen (achternaam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, enz.).

De verstrekte persoonsgegevens zijn met name nodig voor de toegang tot registratieformulieren, de validatie en betaling ervan, voor het beheer en de controle van de registraties door S&TP en om te reageren op verzoeken van Klanten, alsmede om hun identificatie en navigatie op de site te vergemakkelijken en voor statistische doeleinden. De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor prospectie.

De toegang tot persoonsgegevens is strikt beperkt tot het personeel van S&TP dat uit hoofde van zijn functie bevoegd is om deze gegevens te verwerken.

De Klant wordt geïnformeerd dat in het geval van een wettelijke of gerechtelijke verplichting daartoe, S&TP verplicht kan worden om zijn persoonsgegevens te verstrekken.

De gegevens die worden verzameld bij de registratie voor een Evenement worden bewaard totdat ze worden verwijderd, wat wordt overgelaten aan het initiatief van de Klant, tenzij :

 • een langere bewaartermijn is toegestaan of opgelegd door een wettelijke of regelgevende bepaling;
 • de Klant heeft, onder de hieronder uiteengezette voorwaarden, een van de rechten uitgeoefend die de wet hem toekent.

In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen hebben Klanten het recht om hun gegevens in te zien, te rectificeren, over te dragen en te verwijderen, of om de verwerking van hun gegevens te beperken. Ze kunnen ook, om legitieme redenen, bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens.

De Klant kan dus eisen dat zijn/haar persoonsgegevens die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn, worden gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. De persoonsgegevens van de Klant worden ook verwijderd wanneer de Klant zijn toestemming voor het verzamelen en verwerken van zijn persoonsgegevens uitdrukkelijk intrekt, met inachtneming van de wettelijke verplichtingen van S&TP. De Klant kan ook, in het kader van het recht op overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens, de hem betreffende gegevens opvragen voor persoonlijk gebruik, of verzoeken dat ze worden overgedragen aan een derde partij, indien dit technisch haalbaar is. Klanten kunnen ook op legitieme gronden bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens en verzoeken om de verwerking van hun gegevens te beperken.

Om deze rechten uit te oefenen moet de Klant een schriftelijk verzoek sturen naar S&TP onder vermelding van zijn naam en voornaam. S&TP kan de Klant vragen om zijn identiteit aan te tonen door bij zijn verzoek alle benodigde documenten te voegen, in het bijzonder een kopie van zijn identiteitskaart of paspoort.

Klanten hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

S&TP zal de haar ter beschikking staande middelen aanwenden om verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens van Cliënten zo snel mogelijk af te handelen.

In het geval van een inbreuk op de beveiliging of verlies van persoonlijke gegevens van Klanten, zal S&TP hen informeren per e-mail onder de geldende wettelijke voorwaarden. Zij zal alle noodzakelijke maatregelen nemen, binnen de grenzen van haar menselijke, materiële en financiële middelen, om de inbreuk te verhelpen en de veiligheid van de gegevens te waarborgen.

15.2. Gegevens kunnen ook worden verzameld via cookies.

Elke keer dat de Gebruiker de Site bezoekt, verzamelt S&TP informatie met betrekking tot de verbinding en het browsen van de Gebruiker.

Cookies zijn een automatisch traceerproces dat informatie met betrekking tot het browsen op de Site registreert en informatie opslaat die tijdens bezoeken aan de Site wordt ingevoerd om de registratieprocedure en het gebruik van de Site te vergemakkelijken.

De Gebruiker kan bezwaar maken tegen de installatie ervan en/of ze verwijderen via de procedure die op zijn browser wordt aangegeven.

Een cookie is maximaal dertien (13) maanden geldig. Het wordt opgeslagen en bewaard op de terminal van de Gebruiker in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en met inachtneming van de door de Gebruiker kenbaar gemaakte keuzes, die op elk moment kunnen worden gewijzigd.

Cookies hebben verschillende functies, zoals het vergemakkelijken van het gebruik van de Site, het onthouden van de keuzes van de Gebruiker en de goederen en diensten die hij/zij wil kopen, en het aanbieden van relevante reclamecontent aan de Gebruiker.

S&TP verkrijgt de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker voor het gebruik van cookies.

De cookies die door S&TP worden geplaatst, geven S&TP met name toegang tot informatie waarmee surfstatistieken van Gebruikers kunnen worden opgesteld.


Foto's gemaakt tijdens het evenement zijn vrij te gebruiken door S&TP voor haar communicatiemiddelen: websites, sociale netwerken, etc.

Deze afbeeldingen worden uitsluitend gebruikt om de projecten en activiteiten van S&TP te illustreren.

De Klant heeft echter de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit gebruik.

S&TP verzoekt de Klant die deze keuze heeft gemaakt S&TP vanaf de eerste dag van het Evenement hiervan op de hoogte te stellen, zodat de foto's niet worden gepubliceerd in welk medium dan ook.17.1. Geen wijziging van deze AVU mag worden gemaakt tenzij deze is overeengekomen, geautoriseerd en ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van S&TP en tenzij een dergelijke wijziging de uitdrukkelijke vermelding bevat dat deze bestaat uit een aanpassing van deze AVU.

17.2. Indien één of meer bepalingen van deze AVU ongeldig worden verklaard of als zodanig worden aangemerkt bij toepassing van een wet, een voorschrift of na een definitieve uitspraak van een bevoegde rechter, behouden de overige bepalingen al hun kracht en strekking. S&TP en de Klant zullen echter onderhandelen en één of meer bepalingen overeenkomen die bedoeld zijn om de ongeldig verklaarde bepaling(en) af te dekken.

17.3. Het feit dat een van de partijen de andere partij niet aanspreekt op niet-nakoming van een van de verplichtingen waarnaar in de AVG wordt verwezen, mag in de toekomst niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van de desbetreffende verplichting of als een verklaring van afstand van het recht om een dergelijke niet-nakoming of niet-nakoming te vorderen.

17.4. Het feit dat een van de Partijen geen gebruik maakt van een bepaling in deze AVU houdt op geen enkele wijze in dat afstand wordt gedaan van het voordeel van de genoemde bepaling.


18.1. De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze AV worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.

18.2. In het geval van een geschil met betrekking tot een registratie dient de Klant eerst contact op te nemen met S&TP om een minnelijke oplossing te vinden.

Bij gebrek aan een minnelijke oplossing en ongeacht de oorsprong van het geschil, zullen alle geschillen met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van deze AV worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant of aan de bevoegde rechtbank overeenkomstig artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek indien de Klant een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht.

Voor alle praktische doeleinden moet worden opgemerkt dat de termijnen voor het ondernemen van gerechtelijke stappen niet worden onderbroken tijdens de periode waarin naar een minnelijke schikking wordt gezocht of om bemiddeling wordt verzocht.

 

***